iPower

การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมหาศาล ดังนั้นจึงนำมาซึ่งกระบวนการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตเพียงเล็กน้อยอาจช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ iPower ทำให้การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าง่ายขึ้นด้วยการบันทึกและแสดงผลค่าการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์แต่ละตัวแบบ real-time โดยแสดงผลได้ทั้ง ตาราง และกราฟ อีกทั้งยังมีรายงานต่างๆ เพื่อดูการใช้พลังงานไฟ้ฟ้าย้อนหลังทั้ง รายวัน รายเดือน รายปี และสามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้ทั้ง Normal TOU และTOD

Monitoring

  1. สามารถดูค่าต่างๆ ทางไฟฟ้าได้แบบ real-time
  2. มีการแสดงผลทั้งแบบตาราง และที่เหมือนดูจากมิเตอร์
  3. มีการแสดงผลค่าสูงสุดของ Current, Volts, P, Q, S
  4. มีการแสดงผลค่า่ำต่ำ่สุดของ Current, Volts, P, Q, S
  5. มีการแสดงผลในรูปแบบเกจย์
  6. ใช้ฐานข้อมูลในการบันทึกข้อมูลทำให้ใช้พื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Alarm

  1. บันทึก alarm ทันทึเมื่อไม่สามารถติดต่อมิเตอร์ได้
  2. สามารถสร้างเงือนไข alarm เองได้ไม่จำกัด
  3. สำมารถกำหนดค่าสูงสุดหรือต่ำสุดไ้ด้
  4. สามารถกำหนดค่าให้เกิด alarm ได้กับทุกชนิดของค่าไฟฟ้าที่มิเตอร์ได้ส่งค่า
  5. บันทึกการเกิด alarm ไว้เป็น log ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง
  6. สามารถลบ log ได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

Graph

  1. สามารถแสดงกราฟแบบ real-time ได้
  2. สามารถแสดงกราฟย้อนหลังจากข้อมูลที่บันทึกไว้ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูได้
  3. สามารถบันทึกผลในการแสดงกราฟเป็นรูปภาพหรือสั่งพิมพ์ได้
  4. สามารถกำหนดจุดสูงสุดและต่ำสุดของแกน Y ได้
  5. สามารถสร้างเส้นกราฟได้ไม่จำกัด

Billing

  1. สามารถกำหนดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง TOU, TOD, Normal
  2. สามารถเลือกมิเตอร์ที่ต้องการนำมาคำนวณได้
  3. สามารถเลือกมิเตอร์หลายๆตัวในการนำมาคำนวณได้
  4. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนำมาคำนวณได้
  5. สามารถ Export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น Excel, PDF

Download     Manual